HINDI pa man natatapos si Shelly sa mapanuksong pagsasayaw sa harap ni Ansel ay bumangon na siya mula sa kama at nilapitan ang dalaga. Agad na naglumikot ang kanyang mga kamay sa hubad na katawan nito. Mariing hinalikan niya ang mga labi ng babae. Nagmamadali namang inalis nito ang pagkakabutones ng kanyang polo. Huwebes pa lang ng araw na iyon at kadalasan ay Biyernes siya nagpupunta sa exclusive bar na iyon na dati ay magkasama nilang pinupuntahan ni Alano.

Maaga siyang umalis ng kanyang opisina kaya alas-kuwatro pa lang ay nasa bar na siya. Mabuti na lang at available si Shelly pagkarating niya roon. Shelly was one of his favorite dancers there. Mayamaya ay darating na rin sa inookupa nilang kwarto sa itaas lang ng bar ang ipinatawag niyang si Madel, gaya ni Shelly ay isa rin ito sa mga star dancers sa bar na iyon. Madel would join them in their little feast. He normally could not satisfy his self with a single woman. He would need about two or sometimes more than those.

He was that playful. He was that… needy.

Hindi nagtagal ay dumating si Madel. Nagpaubaya si Ansel sa dalawang babae nang hilahin siya ng mga ito papunta sa kama. Pagod na ipinikit niya ang mga mata at hinayaan ang dalawa na alisin ang kanyang damit. Ngayon lang siya nagpunta roon nang wala sa kondisyon. Ilang araw na siyang hindi mapakali. At iyon ay dahil lang sa isang babae na ilang ulit na tumapak sa kanyang dignidad. Kahit sa opisina ay si Yalena pa rin ang laman ng kanyang isipan.

Matapos ang naging engkwentro nila ng dalaga noong Martes nang madaling-araw ay maaga siyang umuwi kinahapunan para ibangon ang kanyang pride. Pero hindi niya na ito naabutan pa sa mansiyon. Nakahanap na raw ang dalaga ng town house at agad na lumipat doon. Mahigit dalawang oras ang layo ng town house nito mula sa mansiyon. Noong araw din na iyon ay kumuha ito ng bodyguard. Iyon na ang huling balita niya tungkol sa dalaga mula kay Austin.

Matapos niyon ay parati nang nag-o-overtime si Ansel sa opisina pero sa kabila ng dami ng mga trabaho niya ay ang dragon pa rin na iyon ang laman ng kanyang isip dahilan kung bakit ilang araw na ring mainit ang ulo niya. Hindi siya sanay na nagkakaganoon. He wasn’t used thinking about women knowing that he could have whoever he wanted anytime anyway.

Pero kakaiba si Yalena. Alam niyang dapat ay tigilan niya na ito dahil nasisiguro niyang mas malaking komplikasyon ang idudulot ng dalaga sa kanya sa oras na ilapit niya nang tuluyan ang sarili rito. Ngayon pa nga lang ay nagkakaganoon na siya, halos hindi niya na makilala at maunawaan ang sarili.

There was no one and nothing that he couldn’t handle before… until that dragon came. Ilang beses niya nang muntik ikahiya ang sarili dahil sa mga naging engkwentro niya sa dalaga kaya ganoon na lang ang pagpipigil niyang huwag itong puntahan kahit pa kabisado na niya ang address nito dahil pilit na hiningi niya iyon mula kay Austin noong nakaraang araw.

“Attorney…” Napu-frustrate na dumilat si Ansel nang maramdaman niyang natigilan sina Shelly at Madel sa ginagawa ng mga ito. Sumalubong sa kanya ang kaakit-akit na anyo ni Shelly sa kanyang ibabaw habang nasa kanyang tabi naman ang hindi rin pahuhuling si Madel. They were both appealing and as sexy as sin. But strange enough, he couldn’t feel anything.

Marahas siyang huminga. Hinila niya si Madel sa kanyang tabi at mapusok na hinalikan ang mga labi nito. She expertly kissed him back. Pero nanatiling hungkag ang pakiramdam niya. Ilang sandali lang ay naglaro na sa kanyang isipan ang mukha ni Yalena. Agad na bumitaw siya kay Madel.

Tuluyan nang bumangon at nagbihis si Ansel. He couldn’t do it anymore. Pakiramdam niya ay nagkakasala siya at ni hindi niya maunawaan kung bakit. Nag-iwan na lang siya ng pera sa bedside table at nagmamadaling lumabas ng bar.

Agad na dumeretso siya sa kanyang kotse. Iisang babae lang ang gusto niyang makita, ang gusto niyang marinig, ang gusto niyang mahawakan at mahalikan. Pero duda siya kung magagawa niyang basagin ang depensa ng babaeng iyon.

Attorney… what am I going to do with you?

na binili niya pa sa Japan tatlong taon na ang nakararaan. Ginagamit niya iyon sa kanyang mga kliyente, sa kanyang mga iniimbestigahan o `di kaya ay sa mga nakakasalamuha

nag-iba na ang kutob niya dahilan kung bakit hindi

ang background ng kinuha nitong si Dennis dahil ikinasorpresa niya nang mabasa sa resume nito na ito pala

lang ni Yalena si Dennis pero gusto niya munang makasiguro na may hawak na siyang impormasyon para madali niyang matuklasan kung totoo ang mga sasabihin nito. Pwede din siyang magpalit na lang ng bodyguard kung gugustuhin niya pero malakas ang kanyang kutob na may maitutulong sa kanya si Dennis bukod

Ansel ang siyang nag-asikaso niyon. Gaya nang inaasahan ay hindi kalayuan sa gusali ng McClennan Corporation nagmanman ang mga lalaking sumusunod sa kanya noong araw na makarating siya sa bansa. Kinabukasan, dahil

kasong iyon dahil ang

politiko ang inakusahan niya. Mga tauhan din ng bise gobernador ang nagpaulan ng

Maggy at Clarice na siyang pinuntahan nila ni Dennis nang araw na iyon. Nakipagkita siya sa dalawa sa isang restaurant. Kasama na ni Maggy si Clarice na nag-suggest sa kanya na mag-retire na sa pagiging abogada at tulungan na lang ang mga itong pamahalaan ang YCM Hotel

ng kanyang kotse na ipinarada ni Dennis sa tapat ng gate ng kanyang bahay. Ang lahat ng iyon ay utang-na-loob niya kay Radha. Ito ang nag-asikaso ng mga papeles para sa kanyang town house at sasakyan. Tinapik niya ang espasyo sa tabi niya. Parang nakaunawa namang doon

sa mga impormasyong ipinadala sa kanya ni Radha ay totoo ngang binata

mata ni Yalena. “I’m sure you already did

Napatango-tango si Yalena. “Still, I want to hear

“You could have just stayed in Nevada than go back to the very place and people

alam din ng binata ang tungkol sa buo niyang pagkatao. Wala na

Ang lupang kinatitirikan ng bahay nito noon ay pagmamay-ari ng isang bise alkalde. Pero hinayaan lang ng bise alkalde na mayroong tumira sa lupain dahil nagagamit nito ang mga taong iyon tuwing eleksiyon na siyang

nito na sinang-ayunan naman ni Benedict dahil commercial at maganda ang lokasyon ng lupang pagmamay-ari ng bise-alkalde. Nagbigay

squatters. Natuliro ang mga ito sa paghahanap nang matutuluyan. Pero hindi sumunod sa usapan si Benedict. Dalawang araw bago ang isang buwan na palugit na

Nagkainitan ang mga ito at ang mga tauhang ipinadala ni Benedict. Lumaban ang mga tagaroon para maprotektahan ang bahay at gamit ng mga ito na kasama na sa tinitibag ng mga tauhan ni Benedict. Labimpito ang namatay sa insidente, kabilang

hindi man lang kumalat ang nangyaring insidente. Hindi rin iyon nalimbag sa anumang pahayagan. Mabuti

Ayon sa impormasyon ni Yalena mula kay Radha ay isa si Dennis sa mga nagtangkang magsampa ng kaso laban kay Benedict pero ibinasura lang iyon ng korte. Matapos niyon ay nagsikap sa pagtatrabaho si Dennis at pilit na pinaunlad

ay sagot ni Yalena. “I just left to

kong nakabalik ka na sa Pilipinas. You knew how hard it was to find Benedict that’s why I was aiming to find an ally. Hindi ako naniniwala sa pinalabas ng mga anak niya na nasa iba’t ibang bansa si Benedict para magbakasyon. Kaya naghanap

Bình Luận ()

0/255