“ILANG linggo ko na rin ‘tong iniisip. I could’ve fought for Diana. But I didn’t. Before she came to me at Janna’s hospital room, a part of me was already prepared to let her go. At sa araw-araw na nakikita ko kayo ng anak ko, napapatanong ako sa sarili ko. Nagsisisi ba akong hindi natuloy ang kasal? I would look at you and then at Janna and my heart would immediately say no. Nasaktan ako at aaminin kong nasasaktan pa rin ako pero hindi ako nagsisisi, Lea. I don’t regret being with you and our daughter now. I can’t possibly regret something that is making me happy.”

Nag-init ang mga mata ni Lea lalo na nang mabakas ang katotohanan sa mga mata ni Jake. Sa liwanag na nagmumula sa poste hindi kalayuan sa kanila ay hindi nakaligtas sa kanya ang pamamasa rin ng mga mata nito. Tumagilid ito sa kanya at inabot ang mga kamay niya. Marahan nitong hinagkan ang mga iyon.

“Jake…”

“I miss you, you know. Terribly. Araw-araw ko na yata ‘tong sinasabi sa ‘yo.” Bahagyang natawa ang binata. “Dahil araw-araw kahit kasama kita, nami-miss kita. Hindi kita maabot kahit na anong gawin ko. I miss the way you call me like that. I miss the way you look at me, the way you smile at me. I miss everything about you. Lea, pwede bang… pwede bang magsimula tayo ulit? Ayusin pa natin ito. There could still be hope.”

Lumuluhang napatango si Lea. “I miss you, too, Jake. I miss you so much. And yes, there could still be hope, after all.”

Agad na niyakap siya ng binata na sa pagkakataong iyon ay ginantihan niya rin ng mahigpit ring yakap. Napatingala siya sa kalangitan kasabay ng matamis na pagngiti.

Mabubuo na ang pamilya niya. Sa wakas.

MASAYANG pinagmasdan ni Lea ang kanyang mag-ama na kasalukuyang naglalaro sa swimming pool. Gumuhit ang kuntentong ngiti sa mga labi niya nang marinig ang malakas na pagtili ng anak na nakikipagsabuyan ng tubig sa ama nito. Pero hindi nagtagal ay sa kanya naman tumutok ang mga mata ng mga ito.

Napaatras si Lea nang makita ang halos sabay na pag-ahon ng mag-ama. Parehong may malokong kislap sa mga mata ng mga ito. Natatawang napailing siya nang lumapit ang mga ito sa kanya. Itinuro niya ang iniihaw na karne. “Mamaya na ako. Tatapusin ko na muna ‘to.”

Tinawag ni Jake ang kasambahay nila at binilinang ito na ang mag-ihaw.

“But I want to personally do that-“

“Oh, come on, Lea. You have all the time in the world to grill for us.” Natatawang sinabi pa ni Jake bago siya nito biglang binuhat. Natatawa ring napatili siya nang mabilis na nanakbo ito papunta sa swimming pool kasabay ng pagtalon nito habang buhat pa rin siya. Narinig niya ang malakas na pag-cheer pa sa kanila ng anak.

Nang makaahon sa tubig ay sandali pang nasilaw si Lea sa flash ng camera ni Janna na sunod-sunod ang naging pagkuha sa kanila ng picture ng ama nito. Naiiling na napangiti siya kasabay ng paglingon kay Jake na nahuli niyang nakatitig sa kanya. There was fire in his eyes. And God… she couldn’t believe how much she yearned for that fire. Dahil napakatagal na simula nang una at huling makita niya iyon.

Malakas na napatikhim si Lea. “Jake, I-“

Pero bago pa man siya makapagsalita ay tinawid na nito ang natitirang distansiya sa pagitan nila. Naipikit ni Lea ang mga mata kasabay ng pagsalubong sa maiinit na halik nito. For the first time, he was kissing her and he was aware of it. Hindi na siya nito naipagkamali sa iba. Para sa kanya na talaga ang halik na iyon.

Pumatak ang kanyang mga luha. Jake’s lips will always be the ones she wouldn’t mind kissing forever. She welcomed that kiss. She welcomed passion back in her life.

NAPAHINTO sa pagpasok sa pool area si Timothy nang masalubong niya si Janna na galing naman roon. Bibisitahin niya sana ang mag-ina. At doon siya itinuro ng mga kasambahay. Huminto rin ang bata at mabilis na nagmano sa kanya. Hindi maikakaila ang kislap ng kasiyahan sa mga mata nito.

“Hello there, honey.” Bahagyang ginulo niya ang buhok ni Janna. “You’re glowing. Did something good happen?”

nito sa swimming pool. Kumunot ang noo ni Timothy bago sumulyap roon. Natigilan siya nang sa wakas ay matanaw si Lea. Pero hindi ito nag-iisa. Kasama nito

kabila ng paninikip ng dibdib ay humarap siya kay Janna at

sa Mommy

makarating na sa kotse ay hindi kaagad niya nagawang makapag-drive. Masaya siya para sa mag-ina. Pero nagluluksa siya para sa puso niya. Iba pa rin pala ang epekto na makitang

sarili mo.” Parang baliw na pagkausap niya sa sarili. “They

kahuli-hulihang saplot niya. Kasunod niyon ay naramdaman niya ang maingat na pagbuhat sa kanya ni Jake papunta sa kama. Muling pumatak ang kanyang mga luha nang maramdaman ang mumunting halik ng binata sa kanyang noo, sa mga talukap, sa tungki ng kanyang ilong at mga pisngi. Tinuyo nito ang kanyang mga luha kasabay ng mabilis na

“Open your eyes, Lea.” Masuyong bulong

did. “I love you, Jake.”

nilang tatlo ng anak. Marami na

hindi nabawasan ang oras nito para sa kanilang mag-ina. Naramdaman niyang totoo ngang bumabawi ito. Ito ang naghahatid kay Janna sa eskwela. Pagdating ng hapon ay magkasama na ang dalawa na susundo sa kanya

na linggo ay plano na nilang humarap sa kanyang mga magulang. Finally, she can tell

you love me

sa tuwing naririnig iyon. He would look at her with that glitter in his eyes and then he would kiss her as passionately as he could. At kuntento na siya roon.

nito. Hinaplos niya ang mga pisngi ng binata. Siya na ang naunang humalik rito, halik na nauwi sa muling pagsuko niya rito hindi lang ng

“DIANA…”

ni Jake nang marinig ang ibinulong nitong iyon sa gitna ng pagtulog nito. Nanigas siya. Ginusto niyang gisingin ang binata pero hindi niya magawa dahil bigla ay nanginig ang mga daliri niya. Ilang ulit siyang napabuga

ng… r-rinig, ‘di ba? We’ve just made love. You can’t possibly be thinking about someone else afterwards. Lea talaga ‘yon, ‘di ba? ‘Yon talaga ang sinabi

ay paungol na sinabi ni Jake kasabay

ng mga luha niya. Patuloy siyang umatras hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Nanakit ang kanyang

nito ang isang bahagi ng kama kung saan siya kanina nakahiga. Nang walang makita ay dumilat ito. Bumangon ito at para bang nagulat nang makita siya

siya. Kung sana nga ay ganoon lang ang naranasan niya. Pero higit pa roon ang pagragasa ng sakit sa puso

“Because whenever I look at Janna, I see you. Sa tuwing tinitingnan ko siya, nahihirapan akong panindigan na galit ako sa ’yo. Nahihirapan akong panindigan na gusto na kitang kalimutan. Nahihirapan akong panindigan na hindi na kita mahal. She looked exactly like you, Jake. And every single time that she says she love

“Lea-“

lumapit ka.” Bahagyang dumiin ang boses ni Lea. “At sinabi mong gusto mong sumubok.

“Lea-“

kaya hindi mo ako magawang mahalin?” Nanginginig ang mga

ng binata at inilagay sa kanyang mga dibdib. “I am Lea. Treat me like Lea! O kahit tulad na lang ni Diana, Jake. Kung hindi mo ako makita bilang si Lea, kahit tingnan mo na lang ako bilang si Diana. Pwede naman akong maging substitute ng babaeng mahal mo. ‘Wag mo lang akong gawing substitute ng namatay na kapatid mo. Hindi ko na kaya ‘yon. Pretend that I’m Diana instead, pretend that you

it!”

Jake ang mga kamay nito sa kanya pero hindi siya sumuko. Lumuhod siya sa harap nito at mahigpit na humawak sa pajama nito. “Kabaliwan na kung kabaliwan. Pero kahit tatlong minuto lang. O kaya kahit

Nagtaas na ito ng boses.

ako? Maawa ka naman sa ’kin. I want you to need me, yes. But I don’t want you to need me like this. Halos magmukha na akong babaeng parausan para sa ’yo. Ayoko rin nito. Ayoko ng ganito. Dahil hindi naman ako ganito.” Gumalaw ang mga balikat ni Lea sa paghikbi. “Pero nang minahal kita, lahat, kinalimutan ko na. At natatakot ako. Na baka kapag nagpatuloy pa ‘to, lalo akong mawala sa sarili ko. Kasi sa ’yo na umikot ang mundo ko. Hindi ko na kilala kung sino ako sa tagal kong naging si Leandra para

Bình Luận ()

0/255