ILANG segundong hindi nakapagsalita si Jake. Nang makabawi ay binatukan niya si Klay na tatawa-tawa namang lumayo sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero nakaramdam siya ng kaba sa sinabi nito. Sa nakaraang mga taon, hindi niya masasabing tuluyang nawala si Lea sa kanya. She had always been within his reach. Ang katotohanang iyon ang kahit paano ay kumakalma sa kanya. Parating nasa malapit lang ito at ang kanyang anak.

Pero ang isiping tuluyang mawawala si Lea sa buhay ni Jake ay parang asidong pumapasok sa sistema niya. Hindi pa malinaw sa kanya kung ano ang nararamdaman para sa dalaga. Pero mahaba pa ang panahon niya. Tutuklasin niya iyon. Nang hindi nito kinakailangang mawala. Kung anuman iyon, sa kabila ng iritasyong nararamdaman para kay Timothy ay gusto niyang isiping positibo pa rin iyon.

It can be a sign of a good beginning. Lalo na at inaayos na nila ang kanilang pamilya sa pagkakataong iyon.

Pamilya… parang may kung anong mainit na bagay na humaplos sa puso ni Jake sa naisip. Ngayon niya mas naramdaman iyon. May pamilya nga pala siya. May pamilya na uli siya. “I won’t lose her, Klay. I won’t.”

Itinaas ni Klay ang mga kamay na para bang sinasakyan na lang ang sinabi niya. Mayamaya ay iniba na nito ang usapan. “Nagpunta na ba kayo sa The Gypsy Café?”

Sa pagkakataong iyon ay nag-iba na rin ang timpla ng mukha ng mga kaibigan. Pare-parehong nagdilim ang anyo ng mga ito. Si Jake man ay ganoon rin lalo na nang maglaro sa isip niya ang mga sinabi sa kanya ng Gypsy na may-ari ng maliit na restaurant na katapat lang ng Rack’s Bistro at competitor nina Ross at Trevor.

“May babae kang nasaktan.” Naalala niyang panimula kaagad ng babae na talagang pinanindigan ang pagiging Gypsy. Dahil naghuhumiyaw iyon mula ulo hanggang paa nito base sa kakaibang mga suot. Mayroon itong makukulay na scarf sa ulo at baywang at makulay ring damit na pinarisan nito ng mas makulay ring make-up. Nakasuot pa ito ng combat boots. She was by far, the strangest woman he had ever seen.

Hindi alam ni Jake kung anong pumasok sa kukote niya at sumali siya sa pustahan nina Trevor sa pilyang kapatid nitong si Roxanne. Iyon ang panahong asar na asar siya sa pagdalaw ni Timothy sa bahay ni Lea kaya lumabas na muna siya at nakipagkita sa mga kaibigan na huli na nang ma-realize niyang hindi pala magandang idea. Dahil napasama siya sa pustahang iyon na may kinalaman sa NBA Finals. Sa Golden State Warriors ang pusta nilang magkakaibigan dahil iisa sila ng gustong koponan. Habang sa Cavaliers naman si Roxanne. Ang matatalo ay may parusa.

Sa malas ay natalo ang Warriors. Nanalo si Roxanne. At ang pagpapahula nga ang naging parusa nito sa kanila palibhasa ay alam nitong wala sa mga personalidad nila ang gagawa niyon. Pero sa huli ay sinunggaban na rin nila iyon kaysa naman ang ipagamit rito ang mga kotse nila lalo pa at alam nilang may pagka-reckless driver ito.

Hindi naniniwala si Jake sa hula. Hindi siya naniniwalang may isang namumukod-tanging sinuwerteng nilalang na biniyayaan ng kakayahang makita ang hinaharap. Isa pa, kung totoong mahusay nga ang Gypsy sa harap niya, hindi ba’t dapat ay mayaman na ito? Dapat ay nakita na nito ang lalabas na lotto digits at kung ano-ano pa. Pero hindi.

restaurant nito na hindi kaila sa kanilang lahat na

na bang walang nasaktan

para bang napakarami nang nalalaman tungkol sa kanya. “Pero may nag-iisang babae kang nasaktan nang todo-todo.” Inilahad nito ang isang

sa huli ay nagpaubaya. Inilapit niya ang kamay sa Gypsy na agad naman nitong hinawakan. Nagulat siya nang mapasinghap ito. Nanlalaki pa ang mga matang nagpabalik-balik ang tingin nito sa

“Why?” Hindi pa rin

Gulat pa ring bulalas

it.” Naiinip na hihigitin na sana ni Jake ang

ng isa pa sa bolang kristal sa gilid ng mesa nito. Pumikit ito kasabay ng pagdiin ng pagkakahawak sa kanya. “Ang

iyon ay sumibol ang kaba sa dibdib ni Jake. “May kilala ka bang mga babaeng nagsisimula sa L at J ang pangalan

siya kaagad nakasagot. Naramdaman niya ang pamumuo

ang maliit na babaeng letrang J ang simula ng pangalan. I saw her in my vision. You have the same eyes. And you will lose her one day. You will lose her together with her mother. At mararanasan mo ang isang uri ng sakit na hindi mo pa naranasan

impossible! Umamin ka nga sa akin.” Nagdilim ang anyo niya. “Kilala mo si Lea, ‘di ba? Kilala mo sila ni Janna kaya mo sinasabi

pangalan nila. Magaganda. Gaya nila. Pero paano ko naman sila makikilala? Mukha bang nagpapahula rin si Lea? O si Janna kaya?” Nagkibit-balikat ito. “Malaya kang umalis kung ayaw mong maniwala, Jake. Sayang.” Pumalatak ito. “Sasabihin ko pa naman sana sa ‘yo ang pangontra sa

pahabol na iyon ng Gypsy. Kumuyom ang mga kamay niya. Tuluyan

“Hula lang ‘yon, Jake. Hula.” Parang baliw na paalala niya pa sa sarili. Pero hindi niya magawang umalis. Napalingon siya sa pinanggalingan. Bago niya pa mamalayan ay kusa

ka na ba? What did

Inabot niya ang bote ng alak at agad na ininom. Wala nang

Bình Luận ()

0/255