“WHAT’s for breakfast today, manang?” Naghihikab pang sinabi ni Lea nang makarating na sa kusina. Ilang oras lang ang naitulog niya dahil tinapos niya pa ang design ng bahay ng huling kliyenteng tinanggap niya. Pagkatapos niyon ay gusto niya na muna sanang magbakasyon para mas makapaglaan ng oras sa anak.

Matapos makainom ng tubig ay inaantok pa ring nag-stretching si Lea gaya nang nakasanayan niya. Pero nang manatiling walang sumasagot sa kanya ay napipilitang humarap na siya sa kanilang cook.

Naglaho ang kahuli-hulihang bakas ng antok niya nang hindi si Manang Fe ang nabungaran niya kundi si Jake na kasalukuyang nakatulala pa sa kanya. Namilog ang mga mata niya kasabay niyon ay napapahiyang naibaba niya ang mga braso. “Ano’ng ginagawa mo rito?”

“Good morning.” Sa halip ay namamaos na sagot ng binata. “I… ah,” Malakas na tumikhim ito. “Nag-usap na tayo kagabi… nakalimutan mo na ba? Ipinadala ko na lang rito ang mga gamit ko kaninang umaga. Hindi na ako umalis simula kahapon. Pinagbakasyon ko na rin muna sina Manang Fe at ang iba pang kasambahay. Sinabi kong babawi ako. And I meant it. Marunong naman akong magluto kahit paano.” Kinindatan siya nito. “Ako na munang bahala sa lahat dito sa bahay habang nasa opisina ka. Trust me. Walang mababasag rito. And I won’t burn the house. I promise.”

Napatango si Lea nang maalala ang kasunduan nila. Muli siyang kumuha ng maiinom pagkatapos ay humarap kay Jake na nahuli niyang titig na titig sa kanya… higit lalo sa damit niya.

Nagtataka namang napatingin rin si Lea sa kanyang suot. Ganoon na lang ang pag-iinit ng mga pisngi niya nang maalalang isang manipis na itim na negligee lang ang suot niya. Ni wala siyang suot na bra. Palibhasa ay nasanay siyang puro babae lang sila sa bahay na iyon. Mabilis na nanakbo siya paalis ng kusina.

Kumakabog ang dibdib na isinara ni Lea ang pinto ng kwarto niya nang makapasok na roon. Pero mayamaya lang ay nakarinig siya ng magkakasunod na katok. Hinila niya na muna ang bathrobe sa gilid ng kanyang kama at ipinaibabaw sa suot na negligee bago niya binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Jake.

“Hi!”

Kumunot ang noo ni Lea. “What now?”

Sa pagkagulat niya ay muling lumapit si Jake at ikinulong siya sa mga bisig nito. “This is our first morning as a family. And I just want to start this day by saying thank you for being my daughter’s mother, Lea.”

Natigilan siya. Nanatili lang siyang parang estatwa na nakatayo roon. Pero nang ilang minuto na ang lumilipas at hindi pa rin siya pinakakawalan ng binata ay tinapik niya na ang likod nito.

“Okay na. You can let me go now.” Naiilang na sinabi niya sa takot na maramdaman ni Jake ang kakaibang bilis na naman ng tibok ng puso niya. Sa kabila ng lahat ay para bang loyal fan na natataranta pa rin ang puso niya at nagkakaganoon sa tuwing malapit ito. Lalo na kung ganoon kalapit.

“I can’t.” Sa halip na bumitaw ay mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagyakap sa kanya. “I miss embracing you so much. Isang minuto pa, please?”

Pero lumampas pa sa isang minuto ang yakap na iyon ni Jake. Nang sa wakas ay pinakawalan siya nito ay muli itong ngumiti. “Ihahatid ka na namin ni Janna mamaya sa office. Pagkabihis mo, ‘baba ka na agad. Breakfast will be served by then.”

segundo nang nakakaalis ang binata ay nanatili pa ring nakatayo si Lea sa pinto. Mayamaya ay nakita niya ang nananakbong anak palapit sa kanya. Mayroon itong dilaw na rosas na nakaipit sa kaliwang

garden at nilagay sa tainga ko. Wala daw siyang time bumili kaya nakipitas na muna siya.” Humagikgik

bata kaya bago pa mamalayan ni Lea ay gumuhit na ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. “Your Daddy is right, sweetheart. You looked incredibly pretty today. But next time,” Masuyong hinalikan niya sa noo ang anak. “Tell him to buy, okay? Baka maubos ang rosas kung aaraw-arawin niya. Baka magwala rin si Manang Carol, mahirap na.” Tukoy niya sa kasambahay nilang masipag na nagtanim ng lahat ng

ang anak. “I

Tama nga bang umasa ang anak sa lahat ng iyon? Paano kung panandalian lang pala

Tama rin bang… magpadala siya sa agos? Pero paano kung mas masaktan hindi lang siya kundi pati ang kanyang anak? Can she handle another

akin dahil sa lyrics. It says, ‘para saan pa ang

narinig. Mula sa pagkain ay nag-angat siya ng mukha paharap kay Timothy. Hindi na siya nagpasundo pa sa kanyang mag-ama dahil bigla na lang nagyaya ang binata na kumain sa labas. At dahil nalilito rin siya sa sarili at kailangan niya ng makakausap ay pumayag siya. Ilang beses na rin itong dumalaw sa bahay niya pero ngayon lang sila nakapag-usap nito nang maayos dahil sa tuwing nag-uusap sila ay parating lumalapit sa kanila sina

si Jake. Basta gumigitna lang ito sa kanila ni Timothy. At hindi niya na

na nagseselos si Jake. Paano mangyayari iyon samantalang mahigit isang buwan pa lang simula nang maudlot ang kasal nito?

pa rin siyang umasa. Mahigit sampung taon niya nang ginagawa iyon. She felt like she had been hoping and waiting for Jake to come

anim na linggo ay nakita niya kung paano sumaya nang sobra-sobra ang kanyang anak. Naka-leave pa rin sa trabaho si Jake kaya ang mag-ama ang halos magkasama buong araw. At dahil natapos na ang dalawang linggong

ng mag-ama pagkatapos ay sa labas na sila kumakain, nanonood ng sine o kaya ay nag-iikot sa iba’t ibang shopping malls. She can see how Jake was trying so hard to break the walls between them. Pinagsisilbihan sila nito. Kung magpapakatotoo lang siya sa sarili ay aaminin niyang nagugustuhan niya ang atensiyon na natatanggap nila ng

“What do you mean?”

sa mukha ni Lea. “Kilalang-kilala na kita, Lea. In fact, mas kilala pa nga kita ngayon kaysa kay Jake. Lalo na at mukhang mainit rin ang ulo niya sa akin. Hindi kami nag-uusap. Sabagay, hindi naman talaga kami kahit kailan naging close noon pa man sa frat. Magkaiba

kaibigan. Totoo ngang kilala na siya ni Timothy. Pakiramdam niya, kahit ang puso niya ay mas kilala na nito kaysa sa kanya. Hindi niya alam pero parati siyang nakakalma sa mga payo nito. Minsan nga, kahit hindi na ito magsalita. Basta maramdaman niya lang ang presensiya nito ay sapat na para gumaan kahit paano ang

napangiti siya. “Bakit ba ang galing-galing mong mag-advice sa akin parati ng

ang binata. Namula ang mukha nito sa kauubo. Nagmamadali namang inabutan niya ito ng tubig. Nasaid nito ang laman ng baso bago namumula pa

“You got me there,

nagtitiyaga kang makasama ang isang tulad ko samantalang pwede mo namang ilaan ang oras mo sa ibang tao. I mean, you’re successful. You’re smart. And you’re the most compassionate man

mesa. Pinagmasdan niya ang maamong mukha ng kaibigan. Sa totoo lang ay gwapo si Timothy. Hindi kaila sa kanyang maraming nurse at

hindi na tumagos ang ngiting iyon sa mga mata nito. May namuong kung anong ideya sa isip ni Lea sa nakita na agad

can recognize another aching heart,

Nagtataka na nga kami sa ‘yo, eh. Hindi ba’t dapat ay si Alexis ang inirereklamo mo dahil siya ngayon ang kasama ng dapat ay bride-to-be mo? But here you are, ranting about Timothy again who

Bình Luận ()

0/255